Öregiskola – dokumentumok

Alapító okirat 

 

 

 Szervezeti és Működési Szabályzat-Öregiskola

 

 

Az Öregiskolában működtetendő kulturális intézmény koncepciója

A Koncepciót Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete  2007. január 25-ei ülésén fogadta el.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a felújított Öregiskolában elhelyezett többfunkciós kulturális intézmény mûködtetésével tesz eleget a közmûvelõdési feltételek és a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása iránti kötelezettségeinek.

Azt intézmény fő célkitűzései:
– különféle felnőttképzési lehetőségek megteremtése
– a település sajátos kultúrájának gondozása, gazdagítása
– a helyben lakó művészek és más alkotó értelmiségiek tevékenyégének támogatása, bemutatása
– az egyetemes kultúrától a kisebbségi kultúráig mindennemű kultúra megismertetése
– a különféle kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és gondozásának segítése
– az ünnepek kultúrájának gondozása
– az ismeretszerző, az amatőr alkotó, műkedvelő közösségek tevékenységének támogatása
– a szabadidő kulturális célú eltöltése feltételeinek biztosítása
– nyilvános közkönyvtári alapszolgáltatások biztosítása (folyamatos, a helyi igényeknek megfelelő gyűjtemény-fejlesztés, a gyûjtemény feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása, tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól)
– helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése
– közhasznú információs szolgáltatás nyújtása
– kapcsolat biztosítása az országos és nemzetközi könyvtári és információs rendszerekhez, korszerű információtechnológiai eszközök révén
– egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

Jövőkép
Az Öregiskolában elhelyezett kulturális intézmény jelentős kulturális és információs központ.
Az új, korszerűsített épületben elhelyezetett, korszerû információs és kommunikációs technikával és technológiával felszerelt települési könyvtár az információs társadalom alapintézményeként, a helyi művelődés, szórakozás, a szakmai és közhasznú tájékozódás központja, az egész életen áttartó tanulás színtere. A könyvtár az országos Dokumentum-ellátó Rendszer szolgáltatásainak rendszeres felhasználója. A korszerű szolgáltatásokat a községben lakók összes korcsoportja igénybe veszi. A nyomtatott dokumentumok mellett megtalálhatók a különböző elektronikus dokumentumok és az Internet hozzáférés. A könyvtár folyamatosan gyűjti a helytörténeti, helyismereti információkat és dokumentumokat, ezek legértékesebb részét digitalizálja is. A települési könyvtár (egyelőre) ellátja az iskolai könyvtár feladatait is. A feladatvégzés, a szolgáltatások nyújtása a minõségirányítás jegyében folyik. Az intézmény fenntartása az Önkormányzat költségvetésébõl történik, de a fejlesztések, a szolgáltatások körének bővítése, vagy hatékonyságuk jelentõs emelése érdekében a könyvtár projekteket indít, és pályázatokon vesz részt.
Az intézmény a gyermekek részére játékos könyvtári programokat, a felnőttek részére könyvbemutatókat, előadásokat, számítógépes tanfolyamokat, nyelvtanfolyamokat, kiállításokat, zenei elõadásokat szervez, illetve helyt ad ilyen rendezvényeknek. A helyben működő önszerveződő közösségekkel (civil szervezetekkel) együttműködve, azok tevékenységét támogatva és koordinálva előmozdítja Nagykovácsi polgárságának közösséggé válását.

Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár használati szabályzata 

AZ ÖREGISKOLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ALAPÍTOTT ÉS FENNTARTOTT INTÉZMÉNY.

Címe: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 78.

Tel./fax. : 06 26 356 362

e-mail : oregiskola@nagykovacsi.hu

Az intézmény nyitva tartása a könyvtári nyitva tartáshoz és a rendezvényekhez igazodik.

I. Általános szabályok

A Közösségi Ház saját csoportjainak működéséhez rendszeresen helyet biztosít.

Lehetőséget, helyet ad egyéb rendezvények lebonyolításához. Az Intézmény vezetője az Intézmény helyiségeit a bevételi források növelése érdekében bérbe adhatja a megállapított tarifák szerint. A bérbeadás nem veszélyeztetheti a közművelődési alapfeladatok ellátását és az Öregiskola munkaterv szerinti működését.

Az Intézmény szakmai munkájának és termei használatának koordinálása az intézményvezető mindenkori feladata.

  1. Az Öregiskola tereinek használatánál, igénybevételénél az intézményvezető által kötött bérleti szerződések érvényesek.
  2. Előnyt élveznek az „Öregiskola” éves munkatervében és a Képviselőtestület munkatervében szereplő programok, események, az intézmény saját csoportjai, körei.
  3. A civil szervezetek, művészeti és egyéb közösségek, más intézmények (alkalmi) igényei akkor vehetők figyelembe, ha nem akadályozzák a 2. pontban meghatározottakat.
  4. Az éves közösségi-kulturális eseménynaptárban szereplő programok előnyt élveznek, az abban nem jelzettekkel szemben.
  5. Programütközés esetén, vitás esetekben az intézményvezető a polgármesterrel (1. számú alpolgármesterrel) történt egyeztetés alapján a polgármester véleményének figyelembevételével dönt.
  6. Az „Öregiskola” tereinek bérbeadásánál a bérleti díj megállapítása a bérlő és az intézményvezető közös döntése. A bérleti díj megállapításánál az esemény közhasznúságát, közösségi hasznát figyelembe kell venni. Vitás esetekben az intézményvezető a polgármesterrel (alpolgármesterrel) történt egyeztetés alapján dönt.
  7. A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell az igénybevétel célját, idejét, a felügyelők személyét, a felelősségvállaló nevét.
  8. A bérlő az épület és a berendezési tárgyak, eszközök  rendeltetés szerű használatáért teljes felelősséget visel, az esetlegesen okozott  a rendeltetéssel ellentétes használattal összefüggésben keletkezett károkat megtéríti.
  9. A bérletről szóló megállapodást akkor is meg kell kötni, ha a szervező, igénybevevő (bérlő) a közhasznúságra való tekintettel ingyen veheti igénybe „Öregiskola” meghatározott tereit.
  10. Családi eseményekre az „Öregiskola” terei a további bővítésig nem bérelhetőek.
  11. Az Öregiskola helyiségeiben tilos a dohányzás.

II. Könyvtárhasználati szabályzat

1. A könyvtár nyitva tartása

Hétfő:          12 -19

Kedd:          10 – 18

Szerda:      zárva

Csütörtök:   12 – 18

Péntek:        10 – 18

Szombat:     havonta egy alkalommal, szombaton a könyvtár  9-13 óráig nyitva tart.

2. A könyvtár-használat feltételei, a használók jogai és kötelességei

Az 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, a könyvtári használat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit.

A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő, magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja és betartásukra a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

A könyvtárhasználó jogosult szóban vagy írásban a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni.

A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

 

A könyvtárhasználók beiratkozási díj fizetése nélkül jogosultak:

 

  • A dokumentumok helyben használatára,
  • Könyvtárlátogatásra,
  • Az állományfeltáró eszközök használatára,
  • A könyvtárról és a könyvtári rendszerről tájékoztató információkra,
  • számítógépes szolgáltatások igénybevételére.

 

A könyvtár további szolgáltatásaiért beiratkozási díjat kell fizetni.

A beiratkozás alkalmával meg kell ismerni a használat szabályait.

 

A könyvtárhasználónak a – vonatkozó törvény szerint – következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia:

  • név,
  • anyja neve,
  • születési helye, ideje,
  • állandó és ideiglenes lakcíme,
  • személyi igazolványának vagy útlevelének száma,
  • az elérhetőség miatt a telefonszámot vagy e-mail címet is kérjük, önként közölni.

 

A 18 év alatti használóktól az értük jótállást vállalótól (szülő) is kérjük ezeket az adatokat

 

A beiratkozott olvasó köteles a személyes adataiban történt változásokat haladéktalanul bejelenteni.

 

Az olvasói adatokat a könyvtár számítógépes adatbázisban rögzíti. A felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére valamint könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

 

A beiratkozási díj egy évre szól. Nem kell beiratkozási díjat fizetni a:

 

  • 16 éven aluliaknak,
  • a 70 éven felülieknek,
  • a közgyűjteményi dolgozóknak.

 

Az aktuális beiratkozási díjakat és a kedvezményezettek körét az évente megállapított díjszabás tartalmazza.

 

Az olvasójegy másnak át nem adható, elvesztését be kell jelenteni, pótlása térítésköteles.

 

3. Általános könyvtárhasználati rend:

 

  • A könyvtárat csendben, a többi olvasó munkájának megzavarása nélkül kell használni.
  • Az olvasó által használt dokumentumokban és a könyvtár felszerelésében kárt okozni tilos.
  • A könyvtárban enni, inni, mobiltelefont használni és dohányozni nem szabad.
  • Az olvasó az által okozott kárt köteles megtéríteni.
  • A könyvtár számítógépeit csak a könyvtártól vásárolt adathordozóval szabad használni.
  • A könyvtár rendjét biztosító utasításokat az olvasók kötelesek betartani.

 

4. A könyvtár főbb szolgáltatásai:

 

  • tájékoztatás, könyvajánlás
  • a könyvtári dokumentumok helyben használata, az állomány meghatározott részének kölcsönzése
  • könyvtárközi kölcsönzés
  • dokumentumok előjegyzése
  • számítógépes szolgáltatás
  • a gyűjteményben megtalálható dokumentumok (könyv, folyóirat, CD, CD-ROM, DVD), helyben használata és kölcsönzése,
  • helytörténeti művek árusítása

 

Kölcsönzés:

 

A könyvtári dokumentumokat csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni.

A helytörténeti gyűjteményben található „Króniká”-k csak helyben olvashatóak.

 

        Könyvkölcsönzés:

  • egy alkalommal 6 db könyv kölcsönözhető 30 nap kölcsönzési határidővel.

Videokazetta, magnó kazetta, CD, DVD, CD-ROM, hangoskönyv kölcsönzés:

  • 6 db kölcsönözhető egy hét kölcsönzési határidővel.

    

          Folyóiratok kölcsönzése:

  • a régebbi számok kölcsönözhetők, 3 folyóirat egy alkalommal

egy hét kölcsönzési határidővel.

 

A kölcsönzési határidő lejárta után egy alkalommal lehet hosszabbítást kérni személyesen, telefonon vagy e-mailben. Ha ez nem történik meg, a könyvtár emlékeztetőt küld ki az olvasónak. A tartozás rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető.

 

Elveszett dokumentum esetén elsősorban egy másik, ugyanazon kiadású példányt kell az olvasónak beszereznie, ha ez nem sikerül, a könyvtár a dokumentum pótlása költségeinek pénzben való megtérítését kéri.

 

Könyvtárközi kölcsönzés:

 

  • A könyvtár állományában nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján szerezzük be. A kölcsönadó könyvtár meghatározhatja a kölcsönadott dokumentum használatának feltételeit. A dokumentum elvesztése vagy megrongálódása esetén a kölcsönadó könyvtár pótlásra, kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. Eredetiben kölcsönzött dokumentum esetén a visszaküldés, másolatban küldött dokumentum esetén a másolás költsége az igénylő olvasót terheli. A kért dokumentum a beérkezéstől számított 8 napon belül vehető át. Az igénylő kérheti, hogy értesítsék a beérkezésről, az értesítés költsége, illetve a szolgáltató (kölcsönadó) könyvtár által esetleg felszámított kölcsönzési díj a kérő olvasót terheli A várható költségek vállalásáról az olvasónak írásban (nyomtatványon) nyilatkoznia kell

Check Also

Közérdekű adatok