Tudnivalók

A Könyvtár-használat feltételei, a használók jogai és kötelességei Az 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, a könyvtári használat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő, magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti, aki személy azonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja és betartásukra a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. A könyvtárhasználó jogosult szóban vagy írásban a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. A könyvtárhasználók beiratkozási díj fizetése nélkül jogosultak:

 • A dokumentumok helyben használatára,
 • Könyvtárlátogatásra,
 • Az állományfeltáró eszközök használatára,
 • A könyvtárról és a könyvtári rendszerről tájékoztató információkra,
 •  számítógépes szolgáltatások igénybevételére.

A könyvtár további szolgáltatásaiért beiratkozási díjat kell fizetni. A beiratkozás alkalmával meg kell ismerni a használat szabályait. A könyvtárhasználónak a – vonatkozó törvény szerint – következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia:

 • név,
 • anyja neve,
 • születési helye, ideje,
 • állandó és ideiglenes lakcíme,
 • személyi igazolványának vagy útlevelének száma,
 • az elérhetőség miatt a telefonszámot vagy e-mail címet is kérjük, önként közölni.

A 18 év alatti használóktól az értük jótállást vállalótól (szülő) is kérjük ezeket az adatokat A beiratkozott olvasó köteles a személyes adataiban történt változásokat haladéktalanul bejelenteni Az olvasói adatokat a könyvtár számítógépes adatbázisban rögzíti. A felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére valamint könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős. A beiratkozási díj egy évre szól. Nem kell beiratkozási díjat fizetni a:

 • 16 éven aluliaknak,
 • a 70 éven felülieknek,
 • a közgyűjteményi dolgozóknak.

Az aktuális beiratkozási díjakat és a kedvezményezettek körét az évente megállapított díjszabás tartalmazza. Az olvasójegy másnak át nem adható, elvesztését be kell jelenteni, pótlása térítésköteles. Általános könyvtárhasználati rend:

 • A könyvtárat csendben, a többi olvasó munkájának megzavarása nélkül kell használni.
 • Az olvasó által használt dokumentumokban és a könyvtár felszerelésében kárt okozni tilos.
 • A könyvtárban enni, inni, mobiltelefont használni és dohányozni nem szabad.
 • Az olvasó az által okozott kárt köteles megtéríteni.
 • A könyvtár számítógépeit csak a könyvtártól vásárolt adathordozóval szabad használni.
 • A könyvtár rendjét biztosító utasításokat az olvasók kötelesek betartani.

Kölcsönzés: A könyvtári dokumentumokat csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni. A helytörténeti gyűjteményben található „Nagykovácsi Krónikák” csak helyben olvashatóak. Könyvkölcsönzés:

 • egy alkalommal 6 db könyv kölcsönözhető 30 nap kölcsönzési határidővel.

CD, DVD, CD-ROM, hangoskönyv kölcsönzés:

 • 6 db kölcsönözhető egy hét kölcsönzési határidővel.
 • Kölcsönzésük esetén használati díjat kell fizetni.
 • Folyóiratok kölcsönzése: a régebbi számok kölcsönözhetők, 4 folyóirat egy alkalommal egy hét kölcsönzési határidővel.

A kölcsönzési határidő lejárta után egy alkalommal lehet hosszabbítást kérni személyesen, telefonon vagy e-mailben. A tartozás rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető. Elveszett dokumentum esetén elsősorban egy másik, ugyanazon kiadású példányt kell az olvasónak beszereznie, ha ez nem sikerül, a könyvtár a dokumentum pótlása költségeinek pénzben való megtérítését kéri. Könyvtárközi kölcsönzés:

 • A könyvtár állományában nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján szerezzük be. A kölcsönadó könyvtár meghatározhatja a kölcsönadott dokumentum használatának feltételeit. A dokumentum elvesztése vagy megrongálódása esetén a kölcsönadó könyvtár pótlásra, kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. Eredetiben kölcsönzött dokumentum esetén a visszaküldés, másolatban küldött dokumentum esetén a másolás költsége az igénylő olvasót terheli. A kért dokumentum a beérkezéstől számított 8 napon belül vehető át. Az igénylő kérheti, hogy értesítsék a beérkezésről, az értesítés költsége, illetve a szolgáltató (kölcsönadó) könyvtár által esetleg felszámított kölcsönzési díj a kérő olvasót terheli A várható költségek vállalásáról az olvasónak írásban (nyomtatványon) nyilatkoznia kell

Check Also

Könyvtári könyvajánló

Az új nézőpontok, meglepő gondolattársítások, szokatlan felfedezések pezsdítő élményét nyújtja Yuval Noah Harari 21 lecke a ...